Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителни Системи (FAD)

Пожароизвестителните системи са предназначени да откриват пожар в начален стадий на развитие.Чрез тях се блокират може да се дава сигнал към останалите системи в обекта, които касаят пожарната безопасност. Сирени осигуряват своевременна сигнализация за евакуиране на хора от застрашените зони. Има възможност за автоматично сигнализиране до съответното звено на РСПАБ.

Пожароизвестителните системи са разделени на два основни вида:

  • конвенционални системи – предназначени са за малки обекти
  • адресируеми системи – обхвата са големи и сложни обекти

При проектиране на такива системи се спазва Наредба Iз-1971/29.10.2009г. както и предписанията на инспектори от съответната РСПАБ.
Системата позволява да бъде интегрирана с други слаботокови системи. Това интегриране става чрез графична станция и специализиран софтуер. Има възможност за визуализация на събития и аларми от пожароизвестителната система на графичната станция.