Търговски и бизнес решения

Търговски И Бизнес Решения

Системата за сградна автоматизация е интелигентна технология, която представлява централизирана система за анализ и управление на съвкупността от инсталации в една сграда. Тя контролира най-важните параметри, определящи средата в сградата, без това да доведе до дискомфорт за работещите или живущите в нея. Чрез системата за сградна автоматизация се контролират и следят параметри като температура, влажност, въглероден диоксид и др. Освен параметрите по ОиВ, могат да се следят параметри и от слаботокови системи, като се прави връзка между дадено събитие от една система и последваща реакция в друга. Основната насока на системата е енергоспестяването и намаляване на разходите по поддръжката на една сграда.

търговски и бизнес решения, сградна автоматизация